ROLLBESKRIVNING VALBEREDNINGEN

SthlmUP

Stockholms Universitets personalvetarförening

ROLLBESKRIVNING FÖR VALBEREDNING


Valberedningen väljs av föreningsmöte och ska lämpligen bestå av tre personer, men minst två och max fyra ledamöter. Förtroendet som ledamot i valberedningen syftar till att inför årsmöte finna lämpliga kandidater till rollerna i styrelsen, valberedningen och revisionen samt till vakanta roller inför halvårsmöte. Hur arbetet genomförs är upp till varje valberedning och kan exempelvis innebära att delta i insparkar för nya PAO-studenter och att närvara vid SthlmUP:s utskottsmöten.


Valberedningens uppgift är att rekrytera och lägga fram förslag på nya styrelsemedlemmar, valberedare och revisorer inför halvårs- och årsmöte. Du arbetar gemensamt och nära med resten av valberedningen för att finna personer som kan föra SthlmUP och det ideella arbetet framåt. I rollen finns goda möjligheter till att utveckla valberedningens arbetssätt och tillsammans hitta nya vägar att gå. Att vara med i valberedningen är mycket givande och utvecklande.

Dina uppgifter är följande:

  • Ta emot rollbeskrivningar från styrelse/revisorer

  • Underlätta ansökningsprocessen genom att t.ex. skapa ett ansökningsformulär

  • Lägga upp en plan för arbetsprocessen

  • Boka och hålla intervjuer med sökande och nominerade

  • Gemensamt besluta och skriva motiveringar

  • Sammankalla möten och förbereda mötesprotokoll

Viktiga egenskaper för rollen:

  • God samarbetsförmåga
  • Integritet
  • Nyfikenhet

Arbetet i valberedningen kan liknas vid rekrytering och kan därför vara en givande erfarenhet
för det framtida yrkeslivet. Du får även möjlighet att lära känna föreningen och dess
medlemmar, se hur en ideell förening fungerar i praktiken samt vara en del av föreningens
fortsatta utveckling. Det är inget krav på att tidigare ha haft en roll i SthlmUP eller erfarenhet
från tidigare föreningsliv. Har du deltagit på något eller några av SthlmUP:s tidigare event
har du fått en viss inblick och förståelse för föreningens verksamhet och kan därför vara med
och bidra till föreningens fortsatta utveckling.


Vid frågor eller funderingar om rollen som valberedningsledamot i SthlmUP får du jättegärna kontakta

Miriam Adhanom, Viktoria Orsen ochJessica Drugge på mail eller skriva direkt på Facebook eller LinkedIn.

Med vänliga hälsningar,
Miriam Adhanom, Viktoria Orsen och Jessica Drugge 

Valberedningen