ROLLBESKRIVNING STYRELSEN

ROLLBESKRIVNINGAR FÖR STYRELSEN

Styrelsen består av åtta förtroendevalda personer som väljs in på Årsmöte i mars och Halvårsmöte i oktober. Posterna som finns är ordförande, vice ordförande, ekonomiansvarig, projektansvarig samt utskottsordförande för våra fyra utskott. Som ledamot kan man välja att sitta ett halvår eller ett helt år på sin post. Det viktigaste med att vara ideellt engagerad är att det ska vara roligt. Styrelsen möter alla framgångar och motgångar som ett team och utvecklas tillsammans.


Som ordförande är du spindeln i nätet för styrelsen och föreningens medlemmar. Du är den ytterst och övergripande ansvariga för att föreningens verksamhet fortlöper. Din uppgift är att stötta och hjälpa styrelseledamöterna i deras olika roller. Du kommer att ha många bollar i luften, så det är bra om du är strukturerad och drivande. Vidare medför rollen mycket kontaktytor både med medlemmar, företag och externa kontakter. Det är framför allt viktigt att du har en öppen och vänlig approach mot alla, gillar människor och vill sprida värme och glädje i föreningen.

Dina uppgifter är följande:

 • Ansvara för att planera in styrelsemöten varje månad
 • Skriva i ordning protokollet med vice ordförande
 • Vara mötesordförande under styrelsemöten
 • Regelbundet besvara frågor som kommer in via styrelsens gemensamma mejl
 • Ansvarig i kontakten gentemot Stockholms universitets studentkår (Kåren) och Personalvetarstuderandes Riksförbund (P-riks)
 • Tillsammans med övriga styrelsen stötta och gemensamt ta hand om styrelsens olika
  projekt

Viktiga egenskaper för rollen:

 • Driven
 • Kommunikativ
 • Rättvis
 • Strukturerad

Vid frågor eller funderingar om rollen som ordförande i SthlmUP får du jättegärna kontakta
Karin Murray på mail eller skriva direkt på Facebook eller LinkedIn.

Med vänliga hälsningar,
Karin Murray

Styrelseordförande

Som vice ordförande är du tillsammans med ordförande spindeln i nätet för styrelsen och föreningens medlemmar. Tillsammans med ordförande ansvarar du för att föreningen fortlöper och att det råder en ständig kommunikation mellan alla led i föreningens verksamhet. Rollen kan därav beskrivas som flexibel då uppgifterna kan förändras och anpassas mycket efter behov. Därmed är nyckeln till ett framgångsrikt och effektivt arbete en kontinuerlig kommunikation med ordförande. Du har möjlighet att påverka dina uppgifter och kommer ha en mängd olika ansvarsområden vilket ger en stor potential till lärande inom föreningsarbetets alla former.Dina uppgifter är följande:

 • Föra kontinuerlig kontakt med ordförande om styrelsearbetet, samt fördela ärenden som dyker upp
 • Avlasta övriga i styrelsen i deras projekt/uppgifter
 • Förbereda mötesprotokoll och vara mötessenretrerare under styrelsemöten
 • Tillsammans med styrelsen planera och genomföra kickoffer för styrelsen och engagerade medlemmar
 • Stötta projektansvarig i sin planering och genomförande av insparken samt examenssittningen
 • Tillsammans med ordförande ha medarbetarsamtal med styrelsemedlemmar vid behov
 • Ansvara för medlemsregistreringen
 • Tillsammans med ordförande besvara inkomna mejl till styrelsemejlen
 • Beställa styrelsetröjor

Viktiga egenskaper för rollen:

 • Strukturerad
 • Positiv
 • Ambitiös
 • Flexibel
 • Produktiv

Vid frågor eller funderingar om rollen som vice ordförande i SthlmUP får du jättegärna kontakta

Ebba Lagerkvist på mail eller skriva direkt på Facebook eller LinkedIn.

Med vänliga hälsningar,
Ebba Lagerkvist

Vice styrelseordförande

Som projektansvarig är din främsta uppgift att hjälpa och avlasta Ordförande och övriga styrelsemedlemmar i dess arbete. Rollen innefattar även att leda de projekt som styrelsen har ansvar för. Du ansvarar även för att stötta utskotten men på samma gång inte vara bunden till något utskott utan du har fria tyglar att engagera dig i vad som intresserar dig. Dina främsta uppgifter är att underlätta och hjälpa till att koordinera och organisera kommande projekt i styrelsen, denna roll innebär att du kommer att ha översiktlig koll på föreningens arbete.

Dina uppgifter är följande:

 • Ansvara för planeringsmöten
 • Vara justerare under styrelsemöte, samt skapa checklista
 • Lägga upp protokoll och dokument på hemsidan
 • Ansvara för projekt som styrelsen har hand om, såsom insparken, examenssittningen, och stötta och leda projektgrupper, faddrar och andra engagerade medlemmar i deras arbete
 • Avlasta ordförande, vice ordförande och utskottsordförande i den mån du kan
 • Administrera Folkuniversitetets studiecirklar

Viktiga egenskaper för rollen:

 • Gilla att ha många bollar i luften
 • Kunna se vad som behövs/var uppbackning är nödvändig
 • Nyfiken
 • Hjälpsam
 • Strukturerad
 • Arbeta under tidspress
 • Leda projektgrupper och hålla i de möten som tillkommer med ansvaret

Vid frågor eller funderingar om rollen som projektansvarig i SthlmUP får du jättegärna kontakta

Priya Kaur på mail eller skriva direkt på Facebook eller LinkedIn.

Med vänliga hälsningar,
Priya Kaur

Projektansvarig

Som ekonomiansvarig ansvarar du för föreningens pengar, ett brett arbete med allt från budgetansvar till att ha koll på att betalningar skickas ut och kommer in. Det roliga med rollen som ekonomiansvarig är att man får stor inblick och delaktighet i allt som sker i föreningen och det finns därför också möjlighet och utrymme att själv välja hur delaktig du vill vara i övriga projekt som föreningen ordnar!

Rollen ger även djupare kunskap inom ekonomi som kan komma att bli värdefull senare i arbetslivet. Det krävs ingen tidigare erfarenhet av ekonomiarbete utan du kommer läras upp och lära under tiden. Du som ekonomiansvarig är en del av styrelsen för SthlmUP och kan vara med att påverka större översiktliga beslut ner till detaljnivå.

Dina uppgifter är följande:

 • Föra kontinuerlig kontakt med ordförande om styrelsearbetet, samt fördela ärenden
 • Göra utbetalningar till medlemmarSkapa och skicka fakturor
 • Se till att vi får in betalningar från företag
 • Bokföra inkomster och utgifter löpande
 • Sätta budget för kommande år och se till att denna följs
 • Skriva verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse

Viktiga egenskaper för rollen:

 • Strukturerad
 • Noggrann
 • Flexibel

Vid frågor eller funderingar om rollen som ekonomiansvarig i SthlmUP får du jättegärna kontakta

Livija Bekkhus på mail eller skriva direkt på Facebook eller LinkedIn.

Med vänliga hälsningar,
Livija Bekkus

Ekonomiansvarig

Som ordförande för nöjesutskottet är du ansvarig för att skriva en verksamhetsplan för utskottet och sedan samordna de event som du själv väljer ska ingå. Event anordnar du antingen ensam, eller så tillsätter du projektgrupper för specifika event som du ansvarar för och följer upp. Eventen kan inkludera fester, sittningar och resor, men självklart sätter fantasin gränserna och du har möjlighet att själv utforma din roll. Som ordförande får du därmed möjlighet att lägga din egen prägel på utskottet och dess verksamhet. Rollen innebär att du har det övergripande ansvaret för utskottet och som ordförande för nöjesutskottet får du en unik chans under studietiden att engagera andra medlemmar i roliga aktiviteter såväl skapa kontakter med studenter från olika terminer.

Dina uppgifter är följande:

 • Planera och samordna event för föreningens medlemmar
 • Tillsätta och följa upp projektgrupper
 • Delta i styrelsemöten med SthlmUP var fjärde vecka
 • Anordna utskottsmöten var sjätte veckaSammanställ dagordning och planering för utskottsmötenHålla koll på nöjesutskottets mejl, Trello och Facebook

Viktiga egenskaper för rollen:

 • Flexibel
 • Kreativ
 • Ansvarstagande - då du har det övergripande ansvaret för utskottet
 • Driftig - uppgifter kan variera och dyka upp oväntat

Vid frågor eller funderingar om rollen som ordförande för nöjesutskottet i SthlmUP får du jättegärna kontakta Izabella Zulfiyeva på mail eller skriva direkt på Facebook.

Med vänliga hälsningar,
Izabella Zulfiyeva
Ordförande för nöjesutskottet

Som ordförande för näringslivsutskottet är du ytterst ansvarig för kontakten med externa parter i näringslivet samt de projekt som drivs i näringslivsutskottet. Ordförande för näringslivsutskottet är en bred roll med mycket ansvar där det alltid är mycket som händer. Rollen ger en fantastisk möjlighet att få prova på projektledning samt en mer övergripande, strategisk roll.


Dina uppgifter är följande:

 • Ansvara för de företag som föreningen samarbetar med och våra samarbetsavtal.
 • Se till att kommunikationen fungerar smidigt med respektive samarbetspartner och att se till att båda parter är nöjda med samarbetet. Här hjälps du och en samarbetskoordinator åt, som är en engagerad student i utskottet som har huvudansvaret för samarbetet.
 • Ytterst ansvarig för personalvetardagen och mentorskapsprojektet. Här ingår att tillsätta en projektgrupp som håller i projektet och att stötta gruppen i deras arbete under året.
 • Ansvarig för att publicera annonser på hemsidan samt att sköta kontakten med de företag som vill annonsera.Ytterst ansvarig för näringslivsutskottets mail och att alla inkommande mail behandlas.

Viktiga egenskaper för rollen:

 • Driven
 • Prestigelös
 • Strukturerad
 • StrategiskInkluderande och stöttande

Vid frågor eller funderingar om rollen som ordförande för näringslivsutskottet i SthlmUP får du jättegärna kontakta Vilma Hargeus på mail eller skriva direkt på Facebook eller LinkedIn.

Med vänliga hälsningar,
Vilma Hargeus

Ordförande för näringslivsutskottet

Utbildningsutskottet fokuserar på frågor som berör utbildning och utveckling av SthlmUP:s medlemmar, både inom och utanför programmets ramar, i syfte att komplettera PAO-utbildningen. Vi vill öka konkurrenskraftigheten hos våra medlemmar genom att vässa våra kunskaper ytterligare genom att bland annat anordna certifieringar, pluggstugor, föreläsningar och workshops.

Som ordförande för utbildningsutskottet är du även ordförande för studentrådet som innefattar uppgifter utöver rollen som ordförande för utbildningsutskottet. Du ansvarar för kontakten med PAO-programmets ledningsgrupp och har en mer utvecklingsorienterad roll när det kommer till vad programmet erbjuder. Utöver detta innefattar ordföranderollen ett ansvar för programmets likabehandlingsfrågor, det är därför bra att du är införstådd i vad likabehandlingsfrågor är samt intresserad av dessa.


Dina uppgifter är följande:

 • Ansöka om terminsbidrag från Studentkåren
 • Utse två klassrepresentanter från varje termin och introducera dem till sin uppgift
 • Delta i ledningsgruppsmöten och styrelsemöten med SthlmUP
 • Anordna utskottsmöten var sjätte vecka
 • Sammanställ dagordning och planering för utskottsmöten
 • Anordna certifieringskurser samt projektgrupp till kurserna varje termin
 • Ansöka om bidrag från institutionerna för konferens/kickoffAnsvar för utbildningsutskottets gemensamma mail


Viktiga egenskaper för rollen:

 • Inkluderande
 • Utvecklingsorienterad
 • Se möjligheter i förändring och utveckling
 • Hänsynsfull
 • Självgående
 • Strukturerad

Vid frågor eller funderingar om rollen som ordförande för näringslivsutskottet i SthlmUP får du jättegärna kontakta Lamia Nabil på mail eller skriva direkt på Facebook eller LinkedIn.

Med vänliga hälsningar,

Lamia Nabil

Ordförande för utbildningsutskottet

Som ordförande för PR- och marknadsföringsutskottet ansvarar du främst för att marknadsföra föreningen för både interna och externa skäl. Ansvarsområdena innefattar att uppdatera medlemmar om kommande event, uppdatera alla sociala kanaler, sköta föreningens hemsida och stötta de andra utskottets marknadsföringsansvarig.

Det är också ordförandes ansvar att hålla i utskottsmöte tillsammans med eventuell vice ordförande, och ansvara för föreningens kamera och att bilder tas vid event. Inom PR- och marknadsföringsutskottet uppmanas eget initiativ att utveckla utskottet och följa föreningens riktlinjer.


Dina uppgifter är följande:

 • Uppdatera föreningens samtliga sociala kanaler
 • Aktivt acceptera medlemsförfrågningar på samtliga Facebook-grupper
 • Ytterst ansvarig för föreningens kamera och laddare
 • Ytterst ansvar att fotografera eller hitta en fotograf till samtliga event
 • Publicera samtliga bilder på föreningens hemsida och andra sociala kanaler om lämpligt
 • Ansvar att all information från föreningen nås ut till medlemmar via sociala kanaler
 • Aktivt tänka på nya möjligheter att marknadsföra föreningen
 • Anordna utskottsmöte var sjätte vecka
 • Sammanställ dagordning och planering för utskottsmöten
 • Delta i styrelsemöten med SthlmUP var fjärde vecka
 • Vid behov, hjälpa samtliga marknadsföringsansvarig i olika projektgrupper

Viktiga egenskaper för rollen:

 • Initiativtagande
 • Strukturerad
 • Ett öga för utveckling


Vid frågor eller funderingar om rollen som ordförande för näringslivsutskottet i SthlmUP får du jättegärna kontakta Jasmine Fooladi på mail eller skriva direkt på Facebook eller LinkedIn.


Med vänliga hälsningar,

Jasmine Fooladi
Ordförande för PR- och marknadsföringsutskottet