Rollbeskrivningar för styrelsen

Styrelsen består av åtta förtroendevalda personer som väljs in på Årsmöte i mars och Halvårsmöte i oktober. Posterna som finns är ordförande, vice ordförande, ekonomiansvarig, projektansvarig samt utskottsordförande för våra fyra utskott. Som ledamot kan man välja att sitta ett halvår eller ett helt år på sin post. Det viktigaste med att vara ideellt engagerad är att det ska vara roligt. Styrelsen möter alla framgångar och motgångar som ett team och utvecklas tillsammans.

Som ordförande är du spindeln i nätet för styrelsen och föreningens medlemmar. Du är den ytterst och övergripande ansvariga för att föreningens verksamhet fortlöper. Din uppgift är att stötta och hjälpa styrelseledamöterna i deras olika roller. Du kommer att ha många bollar i luften, så det är bra om du är strukturerad och drivande. Vidare medför rollen mycket kontaktytor både med medlemmar, företag och externa kontakter. Det är framför allt viktigt att du har en öppen och vänlig approach mot alla, gillar människor och vill sprida värme och glädje i föreningen.

Dina uppgifter är följande:

 • Ansvara för att planera in styrelsemöten varje månad
 • Skriva i ordning protokollet med vice ordförande
 • Vara mötesordförande under styrelsemöten
 • Regelbundet besvara frågor som kommer in via styrelsens gemensamma mejl
 • Ansvarig i kontakten gentemot Stockholms universitets studentkår (Kåren) och Personalvetarstuderandes Riksförbund (P-riks)
 • Tillsammans med övriga styrelsen stötta och gemensamt ta hand om styrelsens olika
  projekt

   

Viktiga egenskaper för rollen:

 • Driven
 • Kommunikativ
 • Rättvis
 • Strukturerad

Vid frågor eller funderingar om rollen som ordförande i SthlmUP får du jättegärna kontakta
Hannes Varg på mail.

Med vänliga hälsningar,
Hannes Varg
Styrelseordförande

Som vice ordförande är du tillsammans med ordförande spindeln i nätet för styrelsen och föreningens medlemmar. Tillsammans med ordförande ansvarar du för att föreningen fortlöper och att det råder en ständig kommunikation mellan alla led i föreningens verksamhet. Rollen kan därav beskrivas som flexibel då uppgifterna kan förändras och anpassas mycket efter behov. Därmed är nyckeln till ett framgångsrikt och effektivt arbete en kontinuerlig kommunikation med ordförande. Du har möjlighet att påverka dina uppgifter och kommer ha en mängd olika ansvarsområden vilket ger en stor potential till lärande inom föreningsarbetets alla former.

Dina uppgifter är följande:

 • Föra kontinuerlig kontakt med ordförande om styrelsearbetet, samt fördela ärenden som dyker upp
 • Avlasta övriga i styrelsen i deras projekt/uppgifter
 • Förbereda mötesprotokoll och vara mötessenretrerare under styrelsemöten
 • Tillsammans med styrelsen planera och genomföra kickoffer för styrelsen och engagerade medlemmar
 • Stötta projektansvarig i sin planering och genomförande av insparken samt examenssittningen
 • Tillsammans med ordförande ha medarbetarsamtal med styrelsemedlemmar vid behov
 • Ansvara för medlemsregistreringen
 • Tillsammans med ordförande besvara inkomna mejl till styrelsemejlen
 • Beställa styrelsetröjor

Viktiga egenskaper för rollen:

 • Strukturerad
 • Positiv
 • Ambitiös
 • Flexibel
 • Produktiv

Vid frågor eller funderingar om rollen som vice ordförande i SthlmUP får du jättegärna kontakta

Erik Bjärterot på mail.

Med vänliga hälsningar,
Erik Bjärterot
Vice styrelseordförande

Som projektansvarig är din främsta uppgift att hjälpa och avlasta Ordförande och övriga styrelsemedlemmar i dess arbete. Rollen innefattar även att leda de projekt som styrelsen har ansvar för. Du ansvarar även för att stötta utskotten men på samma gång inte vara bunden till något utskott utan du har fria tyglar att engagera dig i vad som intresserar dig. Dina främsta uppgifter är att underlätta och hjälpa till att koordinera och organisera kommande projekt i styrelsen, denna roll innebär att du kommer att ha översiktlig koll på föreningens arbete.

Dina uppgifter är följande:

 • Ansvara för planeringsmöten
 • Vara justerare under styrelsemöte, samt skapa checklista
 • Lägga upp protokoll och dokument på hemsidan
 • Ansvara för projekt som styrelsen har hand om, såsom insparken, examenssittningen, och stötta och leda projektgrupper, faddrar och andra engagerade medlemmar i deras arbete
 • Avlasta ordförande, vice ordförande och utskottsordförande i den mån du kan
 • Administrera Folkuniversitetets studiecirklar

Viktiga egenskaper för rollen:

 • Gilla att ha många bollar i luften
 • Kunna se vad som behövs/var uppbackning är nödvändig
 • Nyfiken
 • Hjälpsam
 • Strukturerad
 • Arbeta under tidspress
 • Leda projektgrupper och hålla i de möten som tillkommer med ansvaret

Vid frågor eller funderingar om rollen som projektansvarig i SthlmUP får du jättegärna kontakta

Maria Thorsell på mail

Med vänliga hälsningar,
Maria Thorsell
Projektansvarig.

Som ekonomiansvarig ansvarar du för föreningens pengar, ett brett arbete med allt från budgetansvar till att ha koll på att betalningar skickas ut och kommer in. Det roliga med rollen som ekonomiansvarig är att man får stor inblick och delaktighet i allt som sker i föreningen och det finns därför också möjlighet och utrymme att själv välja hur delaktig du vill vara i övriga projekt som föreningen ordnar!

Rollen ger även djupare kunskap inom ekonomi som kan komma att bli värdefull senare i arbetslivet. Det krävs ingen tidigare erfarenhet av ekonomiarbete utan du kommer läras upp och lära under tiden. Du som ekonomiansvarig är en del av styrelsen för SthlmUP och kan vara med att påverka större översiktliga beslut ner till detaljnivå.

Dina uppgifter är följande:

 • Föra kontinuerlig kontakt med ordförande om styrelsearbetet, samt fördela ärenden
 • Göra utbetalningar till medlemmarSkapa och skicka fakturor
 • Se till att vi får in betalningar från företag
 • Bokföra inkomster och utgifter löpande
 • Sätta budget för kommande år och se till att denna följs
 • Skriva verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse

Viktiga egenskaper för rollen:

 • Strukturerad
 • Noggrann
 • Flexibel

Vid frågor eller funderingar om rollen som ekonomiansvarig i SthlmUP får du jättegärna kontakta

Ida Johansson på mail

Med vänliga hälsningar,
Ida Johansson
Ekonomiansvarig

Som ordförande för nöjesutskottet är du ansvarig för att skriva en verksamhetsplan för utskottet och sedan samordna de event som du själv väljer ska ingå. Event anordnar du antingen ensam, eller så tillsätter du projektgrupper för specifika event som du ansvarar för och följer upp. Eventen kan inkludera fester, sittningar och resor, men självklart sätter fantasin gränserna och du har möjlighet att själv utforma din roll. Som ordförande får du därmed möjlighet att lägga din egen prägel på utskottet och dess verksamhet. Rollen innebär att du har det övergripande ansvaret för utskottet och som ordförande för nöjesutskottet får du en unik chans under studietiden att engagera andra medlemmar i roliga aktiviteter såväl skapa kontakter med studenter från olika terminer.

Dina uppgifter är följande:

 • Planera och samordna event för föreningens medlemmar
 • Tillsätta och följa upp projektgrupper
 • Delta i styrelsemöten med SthlmUP var fjärde vecka
 • Anordna utskottsmöten var sjätte veckaSammanställ dagordning och planering för utskottsmötenHålla koll på nöjesutskottets mejl, Trello och Facebook

Viktiga egenskaper för rollen:

 • Flexibel
 • Kreativ
 • Ansvarstagande – då du har det övergripande ansvaret för utskottet
 • Driftig – uppgifter kan variera och dyka upp oväntat

Vid frågor eller funderingar om rollen som ordförande för nöjesutskottet i SthlmUP får du jättegärna kontakta Ella Fogelström på mail

Med vänliga hälsningar,
Ella Fogelström
Ordförande för nöjesutskottet

Som ordförande för näringslivsutskottet är du ytterst ansvarig för kontakten med externa parter i näringslivet samt de projekt som drivs i näringslivsutskottet. Ordförande för näringslivsutskottet är en bred roll med mycket ansvar där det alltid är mycket som händer. Rollen ger en fantastisk möjlighet att få prova på projektledning samt en mer övergripande, strategisk roll.

Dina uppgifter är följande:

 • Ansvara för de företag som föreningen samarbetar med och våra samarbetsavtal.
 • Se till att kommunikationen fungerar smidigt med respektive samarbetspartner och att se till att båda parter är nöjda med samarbetet. Här hjälps du och en samarbetskoordinator åt, som är en engagerad student i utskottet som har huvudansvaret för samarbetet.
 • Ytterst ansvarig för personalvetardagen och mentorskapsprojektet. Här ingår att tillsätta en projektgrupp som håller i projektet och att stötta gruppen i deras arbete under året.
 • Ansvarig för att publicera annonser på hemsidan samt att sköta kontakten med de företag som vill annonsera.Ytterst ansvarig för näringslivsutskottets mail och att alla inkommande mail behandlas.

Viktiga egenskaper för rollen:

 • Driven
 • Prestigelös
 • Strukturerad
 • StrategiskInkluderande och stöttande

Vid frågor eller funderingar om rollen som ordförande för näringslivsutskottet i SthlmUP får du jättegärna kontakta Sofia Renman på mail.

Med vänliga hälsningar,
Sofia Renman

Ordförande för näringslivsutskottet

Utbildningsutskottet fokuserar på frågor som berör utbildning och utveckling av SthlmUP:s medlemmar, både inom och utanför programmets ramar, i syfte att komplettera PAO-utbildningen. Vi vill öka konkurrenskraftigheten hos våra medlemmar genom att vässa våra kunskaper ytterligare genom att bland annat anordna certifieringar, pluggstugor, föreläsningar och workshops.

Som ordförande för utbildningsutskottet är du även ordförande för studentrådet som innefattar uppgifter utöver rollen som ordförande för utbildningsutskottet. Du ansvarar för kontakten med PAO-programmets ledningsgrupp och har en mer utvecklingsorienterad roll när det kommer till vad programmet erbjuder. Utöver detta innefattar ordföranderollen ett ansvar för programmets likabehandlingsfrågor, det är därför bra att du är införstådd i vad likabehandlingsfrågor är samt intresserad av dessa.

Dina uppgifter är följande:

 • Ansöka om terminsbidrag från Studentkåren
 • Utse två klassrepresentanter från varje termin och introducera dem till sin uppgift
 • Delta i ledningsgruppsmöten och styrelsemöten med SthlmUP
 • Anordna utskottsmöten var sjätte vecka
 • Sammanställ dagordning och planering för utskottsmöten
 • Anordna certifieringskurser samt projektgrupp till kurserna varje termin
 • Ansöka om bidrag från institutionerna för konferens/kickoffAnsvar för utbildningsutskottets gemensamma mail

Viktiga egenskaper för rollen:

 • Inkluderande
 • Utvecklingsorienterad
 • Se möjligheter i förändring och utveckling
 • Hänsynsfull
 • Självgående
 • Strukturerad

Vid frågor eller funderingar om rollen som ordförande för utbildningsutskottet i SthlmUP får du jättegärna kontakta Rebecca Franck på mail.

Med vänliga hälsningar,

Rebecca Franck

Ordförande för utbildningsutskottet

Som ordförande för PR- och marknadsföringsutskottet ansvarar du främst för att marknadsföra föreningen för både interna och externa skäl. Ansvarsområdena innefattar att uppdatera medlemmar om kommande event, uppdatera alla sociala kanaler, sköta föreningens hemsida och stötta de andra utskottets marknadsföringsansvarig.

Det är också ordförandes ansvar att hålla i utskottsmöte tillsammans med eventuell vice ordförande, och ansvara för föreningens kamera och att bilder tas vid event. Inom PR- och marknadsföringsutskottet uppmanas eget initiativ att utveckla utskottet och följa föreningens riktlinjer.

Dina uppgifter är följande:

 • Uppdatera föreningens samtliga sociala kanaler
 • Aktivt acceptera medlemsförfrågningar på samtliga Facebook-grupper
 • Ytterst ansvarig för föreningens kamera och laddare
 • Ytterst ansvar att fotografera eller hitta en fotograf till samtliga event
 • Publicera samtliga bilder på föreningens hemsida och andra sociala kanaler om lämpligt
 • Ansvar att all information från föreningen nås ut till medlemmar via sociala kanaler
 • Aktivt tänka på nya möjligheter att marknadsföra föreningen
 • Anordna utskottsmöte var sjätte vecka
 • Sammanställ dagordning och planering för utskottsmöten
 • Delta i styrelsemöten med SthlmUP var fjärde vecka
 • Vid behov, hjälpa samtliga marknadsföringsansvarig i olika projektgrupper

Viktiga egenskaper för rollen:

 • Initiativtagande
 • Strukturerad
 • Ett öga för utveckling

Vid frågor eller funderingar om rollen som ordförande för näringslivsutskottet i SthlmUP får du jättegärna kontakta Della Mandahl på mail.

Med vänliga hälsningar,

Della Mandahl

Ordförande för PR- och marknadsföringsutskottet

Rollbeskrivning valberedningen

Valberedningens uppgift är att rekrytera och lägga fram förslag på nya styrelsemedlemmar, valberedare och revisorer inför halvårs- och årsmöte. Du arbetar gemensamt och nära med resten av valberedningen för att finna personer som kan föra SthlmUP och det ideella arbetet framåt. I rollen finns goda möjligheter till att utveckla valberedningens arbetssätt och tillsammans hitta nya vägar att gå. Att vara med i valberedningen är mycket givande och utvecklande.

Dina uppgifter är följande:

 • Ta emot rollbeskrivningar från styrelse/revisorer

 • Underlätta ansökningsprocessen genom att t.ex. skapa ett ansökningsformulär

 • Lägga upp en plan för arbetsprocessen

 • Boka och hålla intervjuer med sökande och nominerade

 • Gemensamt besluta och skriva motiveringar

 • Sammankalla möten och förbereda mötesprotokoll

Viktiga egenskaper för rollen:

 • God samarbetsförmåga
 • Integritet
 • Nyfikenhet

Arbetet i valberedningen kan liknas vid rekrytering och kan därför vara en givande erfarenhet
för det framtida yrkeslivet. Du får även möjlighet att lära känna föreningen och dess
medlemmar, se hur en ideell förening fungerar i praktiken samt vara en del av föreningens
fortsatta utveckling. Det är inget krav på att tidigare ha haft en roll i SthlmUP eller erfarenhet
från tidigare föreningsliv. Har du deltagit på något eller några av SthlmUP:s tidigare event
har du fått en viss inblick och förståelse för föreningens verksamhet och kan därför vara med
och bidra till föreningens fortsatta utveckling.


Vid frågor eller funderingar om rollen som valberedningsledamot i SthlmUP får du jättegärna kontakta Vera Staaf på
 mail.


Med vänliga hälsningar,

Vera Staaf

Valberedare 

Rollbeskrivning revisorer

Den interna revisorn granskar verksamheten styrelsen utför och ser till att styrelsen följer de dokument och stadgar som röstats igenom på årsmötet. Internrevisorn är även styrelsens bollplank och ska med erfarenheter och kunskaper från tidigare föreningsengagemang kunna stötta i diverse frågor som rör driften. För att göra detta har internrevisorn nära insyn i styrelsens arbete genom att ganska de dagordningar och protokoll som skrivs. Den interna revisorn arbetar nära med den externa revisorn i sammanställningen av revisionsberättelsen som presenteras på årsmöte. Det är en fördel om internrevisorn varit medlem i föreningen men behöver inte längre vara aktiv medlem eller studera. Att ha varit engagerad i en förening innan man tar på sig detta uppdrag är viktigt för att kunna göra ett bra arbete i rollen. I övrigt behövs inga specifika egenskaper. Som intern revisor ges möjlighet att arbeta nära en styrelse utan att vara drivande. Du får möjlighet att lära dig mer om stadgearbete och de ramverk som finns i föreningen.

Dina uppgifter är följande:

 •  Läsa dagordningar och protokoll inför och efter styrelsemöten och årsmöten.
 •  Stötta styrelsen i diverse frågor
 •  Sammanställa en revisionsberättelse som presenteras under årsmöte

Som intern revisor bör du sitta på sin post under sitt år för att kunna göra en rättvis revisionsberättelse av verksamhetsåret inför årsmötet.Vid frågor eller funderingar om rollen som intern revisor i SthlmUP får du gärna kontakta

Lisa Sindsjö på Facebook.

Med vänliga hälsningar,

Lisa Sindsjö

Intern revisor

Som extern revisor är det främsta ansvaret att granska och rådgiva styrelsen i det uppdrag de har fått mandat av årsmötet att utföra. Den externa revisorn arbetar nära med den interna revisorn, och granskar allt ifrån efterlevandet av årsmötesbeslut, till att undersöka de beslut som styrelsen tar samt att se till att föreningens styrdokument följs. Den externa revisorn har huvudansvar för de ekonomiska delarna av verksamheten, medans den interna revisorn har huvudansvar för sakfrågor.

Dina uppgifter är följande:

 • Granska styrelsens ekonomiska redovisning
 • Se till att eventuellt varulager och handkassa inventeras regelbundetGe styrelsen rådgivning vid behov
 • Undersöka att föreningens stadga och styrdokument efterföljs
 • Skriva revisionsberättelse tillsammans med den interna revisorn

Extern revisor ska helst inte tidigare varit förtroendevald i SthlmUP. Därför så är det viktigt att du har erfarenhet från styrelsearbete i någon annan föreningen, gärna i en ledande befattning såsom presidial eller ekonomiansvarig.

Med vänliga hälsningar,

Hugo Thorén

Extern revisor 

sv_SESvenska